Orizontul 2021 – 2025  urmăreşte continuarea liniei de dezvoltare a societăţii prin consolidarea obiectivelor strategice pe care Companie de Apă şi le-a asumat în ultimii ani, reflectând atât valorile societăţii cât şi ţintele generale de performanţe economice.

Pentru realizarea misiunii sale Compania de Apă Oradea  îşi propune următoarele obiective strategice, având în vedere principalele direcţii:

1)  Eficienţa economică

-  Creșterea cifrei de afaceri prin creșterea numărului de consumatori;

-  Obţinerea unei marje optimale de profit, care să permită atât dezvoltarea în continuare a societăţii, cât şi rambursarea creditelor accesate în cadrul programelor cu co-finanţare Europeană;

-  Optimizarea permanentă a costurilor de producţie şi de logistică, astfel încât atingerea performanţelor dorite şi a nivelului serviciilor cerute de consumatori să se realizeze cu costuri minime pentru aceştia;

-  Asigurarea viabilităţii economice şi sustenabilităţii financiare a operatorului, prin politici adecvate de urmărire a eficienţei cost/beneficiu a serviciului, recuperare creanţe, control intern managerial, managementul riscului,

-  Îmbunătăţirea continuă a managementului mentenanţei, în scopul reducerii timpilor de intervenţie, a consumurilor de materiale, continuarea automatizării activităţii operaţionale în vederea reducerii consumurilor şi costurilor;

-  Planificarea lucrărilor de investiții în corelare cu necesitățile de dezvoltare ale ariei de dezvoltare  și  cu resursele financiare de care dispune Compania;

-  Promovarea unei metodologii de stabilire a tarifelor, astfel încât să se asigure autofinanţarea costurilor de operare, modernizare şi dezvoltare, conform principiului eficienţei costului şi a calităţii maxime în funcţionare, luând în considerare şi gradul de suportabilitate a populaţiei;

-  Atingerea indicatorilor de rentabilitate prevăzuţi în contractul cu BERD.

2)  Modernizarea şi îmbunătăţirea serviciului

-  Întreţinerea continuă şi supravegherea atentă a sistemului de alimentare cu apă potabilă, a sistemului de colectare a apelor reziduale şi a sistemului de epurare, având permanent pregătite echipe de intervenţie rapidă;

-  Colectarea tuturor apelor uzate prin reţeaua de canalizare, epurarea acestora şi tratarea nămolului, cu respectarea standardelor naţionale şi Europene de calitate;

-  Dezvoltarea unui management eficient de detectare şi reducere a pierderilor de apă;

-  Modernizarea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată, în beneficiul populaţiei şi al mediului în scopul îndeplinirii obligaţiilor din Contractul de Delegare;

-  Pregătirea responsabilă a aplicaţiei pentru etapa a doua (2014-2020) POIM folosind experienţa etapei I, în vederea minimizării oricăror impedimente în contractarea şi derularea lucrărilor;

-  Continuarea derulării celorlalte programe de investiţii (IID);

-  Asigurarea dezvoltării durabile şi creşterea flexibilităţii organizaţiei;

-  Extinderea ariei de operare şi diversificarea ofertei de servicii către clienţi;

-  Îmbunătăţirea serviciului din punct de vedere al calităţii, prin dezvoltarea şi introducerea de tehnologii noi.

3)  Orientarea către client

-  Preocupare permanentă pentru creşterea gradului de încredere al clienţilor şi pentru asigurarea unei transparenţe legate de acţiunile întreprinse;

-  Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei care trăieşte în zona deservită, prin asigurarea permanentă a serviciilor de apă potabilă şi canalizare la nivelul standardelor Europene;

-  Educarea consumatorilor cu privire la aspectele de mediu şi la pericolele deversării anumitor substanţe în mediul natural;

-  Creşterea calităţii serviciului de citire a consumului de apă;

-  Consolidarea relaţiilor cu clienţii şi cu toţi factorii interesaţi;

-  Rezolvarea tuturor solicitărilor, sesizărilor sau reclamaţiilor într-o manieră promptă şi eficientă , respectând termenele şi  prevederile legale în vigoare;

-  Dezvoltarea căilor electronice de menţinere a legăturii permanente cu clienţii prin e-mail şi prin intermediul site-ului companiei;

-  Realizarea unor sondaje de opinie periodice si adoptarea unui plan de măsuri care sa duca la eliminarea deficiențelor semnalate de beneficiari (clienți). 

4)  Competenţe profesionale

-  Creşterea eficienţei generale a companiei, prin corecta dimensionare, informare şi motivare a personalului societăţii;

-  Crearea unui mediu favorabil învăţării în companie şi sprijinirea angajaţilor în a-şi dezvolta capacitatea de a folosi tehnici şi proceduri moderne;

-  Dezvoltarea resurselor umane prin instruirea permanentă şi evaluarea atentă a angajaţilor;

-  Continuarea programelor de creştere a competenţei profesionale la toate nivelele;

-  Asigurarea instruirii permanente a personalului în vederea optimizării comunicării;

- Asigurarea resurselor umane necesare derulării noilor procese rezultate în urma retehnologizării şi automatizării activităţilor de producţie şi mentenanţă.

5)  Grija pentru mediu

-  Gestionarea raţională a resurselor naturale;

-  Eliminarea aspectelor cu impact negativ asupra mediului;

-  Implementarea eficientă a tehnologiilor de epurare moderne conform standardelor europene;

-  Implementarea metodelor eficiente de gestionare a nămolurilor;

-  Aplicarea politicilor de management durabil pentru monitorizarea resurselor şi evaluarea riscurilor de mediu;

-  Respectarea cerințelor legislative și altor reglementări impuse privind protecția mediului.

6)  Grija pentru sănătatea populaţiei şi angajaţilor

-  Preocuparea continuă pentru protejarea sănătăţii publice prin modernizarea sistemului de monitorizare a calităţii apei uzate şi a apei potabile;

-  Furnizarea apei potabile la parametrii de potabilitate impuşi de normativele în vigoare;

-  Asigurarea securităţii şi sănătăţii angajaţilor companiei.


Trimite Primariei sesizari
direct de pe telefonul mobil


Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor