ÎN CALITATE DE OPERATOR LICENŢIAT PENTRU SERVICIILE DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI CANALIZARE, S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A. ARE DREPT MISIUNE CREŞTEREA SATISFACŢIEI UTILIZATORILOR PRIN SERVICII DE CALITATE, ADAPTABILITATEA LA CERINŢELE ACESTORA, ASIGURAREA CONTINUITĂŢII SERVICIULUI ŞI ACCESUL FĂRĂ DISCRIMINARE LA SERVICII, TOATE ACESTEA ÎN CONDIŢIILE RESPECTĂRII REGLEMENTĂRILOR SPECIFICE DIN DOMENIUL PROTECŢIEI MEDIULUI (*) 
 

SITUAŢIA JURIDICĂ

     Prin hotărârea Consiliului Local nr. 261 din 24.04.2003, se înfiinţează Regia Autonoma Apă-Canal Oradea ca urmare a predării distribuţiei energiei termice de la R.A. Apaterm Oradea la S.C. Electrocentrale Oradea.
     Pentru a se îndeplini din punct de vedere instituţional condiţiile impuse de accesarea Fondurilor de Coeziune, în anul 2006 se înfiinţează SC Compania de Apă Oradea SA operator regional  care preia serviciile publice de alimentare cu apă şi canalizare din localităţi învecinate cu Oradea şi din alte localităţi ale judeţului Bihor.
     Aria de acoperire a Companiei de Apă Oradea s-a lărgit progresiv, astfel că, până în prezent, s-au preluat serviciile publice de alimentare cu apă şi canalizare din următoarele localităţi: Sânmartin (Sânmartin, Băile Felix, Băile 1 Mai, Rontău, Haieu, Betfia, Cordău, Cihei), Tinca  (Tinca, Gurbediu, Girişu Negru, Râpa), Sântandrei (Sântandrei, Palota), Nojorid (Nojorid, Leş, Livada), Oşorhei (Oşorhei, Fughiu, Alparea, Cheriu, Felcheriu), Girişu de Criş (Girişu de Criş, Tărian), Beiuş (Beiuş, Delani), Hidişel (Hidişelu de Sus, Hidişelu de Jos, Mierlău, Sântelec), Drăgeşti (Drăgeşti, Tăşad, Dicăneşti), Ceica (Ceica, Bucium), Paleu, Tileagd (Tileciş, Poşoloaca), Vârciorog (Vârciorog, Fâşca), Olcea (Olcea, Călacea, Ucuriş), Ineu (Ineu, Husasău de Criş), Copăcel, Lăzăreni (Lăzăreni, Calea Mare).

OBIECTUL DE ACTIVITATE

     Obiectul de activitate al S.C. Compania de Apă Oradea S.A. este constituit din :

a) captarea, aducţiunea, tratarea şi pomparea apei potabile;

b) transportul şi distribuţia apei potabile şi colectarea şi transportul apelor uzate şi pluviale;

c) epurarea apelor uzate şi deversarea în emisar.
 

POPULAŢIE DESERVITĂ LA FINELE ANULUI 2021

În întreaga arie de operare:

  • Alimentare cu apă:         266.050 locuitori (98,8 % din populaţia rezidentă)

  • Canalizare:                       224.500 locuitori (85 % din populaţia rezidentă)

În mun. Oradea:                        

  • Alimentare cu apă:       184.450 locuitori (99,9 % din populaţia rezidentă)

  • Canalizare:                     178.200 locuitori (97 % din populaţia rezidentă)

CAPACITĂŢI DE EXPLOATARE

Compania de Apă Oradea, cu o experienţă de peste 125 ani în domeniul alimentării cu apă si 110 ani în activitatea de epurare a apelor uzate exploatează în prezent următoarele capacităţi:

- Staţii de captare - tratare – pompare apă potabilă: 8 staţii, din care în Oradea – 5 staţii cu o capacitate totală de  2.100 l/s captare-tratare-pompare apă potabilă;

- Reţele de transport şi distribuţie apă: 1.460 km, din care:

o    706 Km - în mediul urban (628Km – Oradea);

o    754 Km - în mediul rural.

- Staţii de repompare apă potabilă:  143 staţii, din care în Oradea 84 de staţii de repompare pentru apă potabilă;

- Branşamente apă: 56.395 buc, din care  

o   29.990 buc  - în mediul urban (27.180 buc – Oradea);

o   26.405 buc - în mediul rural.

- Reţele canal menajer: 805 km, din care:

o   540 Km în mediul urban (495 Km – Oradea);

o   265 Km în mediul rural.

- Reţele canal pluvial: 368 km, din care 347 km – Oradea

- Racorduri canalizare menajeră: 40.050 buc, din care:

o   27.200 buc în mediul urban (24.470 buc – Oradea);

o   12.850 buc în mediul rural.

- Staţii de pompare în sistemul de canalizare: 138 staţii

o   Canalizare menajeră – 129 staţii (33 statii  în  Oradea)

o   Canalizare pluvială - 9 staţii în Oradea.

- Staţii de epurare: 6 stații, din care staţia de epurare din Oradea cu o capacitate de epurare mecano-biologică-tertiara a apelor uzate de 2.200 l/s.

PREZENTAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI DE CANALIZARE DIN MUNICIPIUL ORADEA

  • Captare-Aducţiune-Tratare-Pompare

      Necesarul de apă potabilă a municipiului Oradea este asigurat din pânza de apă freatică şi parţial din apele de suprafaţă din râul Crişul Repede, prin intermediul captărilor existente pe ambele maluri ale acestuia, în amonte de oraş şi a cinci staţii de pompare amplasate în partea de nord-est a municipiului, având o capacitate totală proiectată de 2.100 l/s.

      Rezerva de apă a oraşului de 22.000 mc, o constituie bazinele de 10.000 mc, în număr de două şi încă unul de 2.000 mc.

      Apa brută este captată din stratul freatic prin intermediul drenurilor. Pentru îmbogăţirea stratului de apă subteran se utilizează cele 23 de bazine (15 pe malul drept al Crişului şi 8 pe malul stâng), alimentate din Crişul Repede, prin intermediul conductelor de aducţiune de la captări.

      Tehnologia existentă permite şi utilizarea apei de suprafaţă, captată din râul Crişul Repede şi tratată apoi corespunzător. Această soluţie este una de rezervă, preferându-se apa subterană, care este şi de calitate mai bună şi mai ieftină, necesitând ca tratare doar clorinarea.

      Întregul sistem de captare, aducţiuni apă, bazine de îmbogăţire, drenuri, staţii de pompare, se situează într-o zonă de protecţie sanitară cu regim sever, având o suprafaţă de cca. 280 ha.

  • Transport şi distribuţie apă potabilă

      Alimentarea cu apă a municipiului Oradea, se realizează prin distribuţia acesteia prin conducte de serviciu sau conducte principale în lungime totală de 606 Km.

      Cele 5 staţii  de pompare furnizează apa staţiilor de hidrofor din Oradea (84 de staţii de repompare), prin intermediul unei reţele de distribuţie concepută în sistem inelar, la care sunt racordaţi direct şi consumatorii din imobilele cu regim de înălţime de pînă la 2 nivele. Reţelele de apă secundare au o lungime de 142 km, sunt complet reabilitate şi deservesc în principal consumatorii din imobilele înalte, alimentaţi cu apă din staţiile de hidrofor. Aceste reţele secundare sunt confecţionate în totalitate din polietilenă.

      La nivelul Ariei de operare există 8 staţii de tratare - captare apă potabilă, reţeaua de transport şi distribuţie având o lungime de 1.460 Km. Distribuţia apei la consumatori este asigurată prin intermediul a 143 staţii de repompare şi 56.395 branşamente de apă (din care în Oradea 27.180 branşamente)

       Compania de Apă Oradea gestionează un număr de cca. 53.834 de contoare aflate în proprietatea companiei (instalate în sistemul de distribuţie), dintre care 38.337 de contoare sunt cu citire la distanţă prin unde radio

  • Colectarea şi transportul apelor uzate şi pluviale

      Apele reziduale şi pluviale sunt preluate de reţeaua de canalizare care în municipiul Oradea este în sistem divizor şi mixt. Reţeaua de canalizare menajeră din Oradea are o lungime de 805 km, iar reţeaua de canalizare pluvială este în lungime de 368 km. Apele uzate menajere din zonele joase ale municipiului sunt canalizate şi pompate prin 138 staţii de pompare ape uzate şi 9 staţii de pompare ape pluviale.La nivelul ariei de operare, Compania are în exploatare 100 de staţii de pompare (93 staţii de pompare ape uzate şi 9 staţii de pompare ape pluviale).

      Preluarea apelor uzate din zonele joase ale municipiului şi pomparea lor în sistemul de canalizare ce ajunge gravitaţional în staţia de epurare, se face prin intermediul staţiilor de pompare :

     -  Statii de pompare apa potabila
În Oradea sunt 84 de staţii ridicătoare de presiune, care deservesc cartierele de blocuri şi zonele de deal, majoritatea au fost modernizate în cadrul programului MUDP II, sunt echipate cu grupuri de pompare Grundfos Hydro 2000 ME, cu alimentare directă din reţeaua primară, preiau presiunea de pe reţeaua primară şi asigură presiune constantă pe refulare indiferent de consum. Instalaţiile interioare sunt executate din polipropilenă, plecările din staţii sunt contorizate şi monitorizate. Grupurile sunt echipate cu 2-3-4 pompe acţionate de motoare asincrone şi convertizoare tensiune-frecvenţă (pentru fiecare motor in parte). Comanda lor se realizează prin tablouri  de comandă echipate cu microcalculatoare de proces,  care comandă pompele din cadrul grupului, stabilind turaţia şi numărul necesar de pompe în funcţiune pe baza consumul de apă. Parametrii înregistraţi pot fi urmăriţi prin sistem SCADA. Starea tehnică a echipamentelor din cadrul staţiilor de hidrofor este foarte bună, fiind puse in funcţiune în perioada 1999-2002.

În Zona Metropolitană Oradea, Beius si Tinca unde SC. Compania de Apă Oradea SA. este operator, sunt 59 de staţii ridicătoare de presiune. Staţiile sunt dotate cu grupuri de pompare automatizate, funcţionează în regim de presiune constantă pe refulare, urmărirea de la distanţă a parametrilor de funcţionare este realizată la 6 staţii.

La nivelul Ariei de Operare Compania de Apa Oradea exploateaza 143 de statii ridicatoare de presiune a apei potabile.

      Statii de pompare apa menajera si pluviala
In Aria de operare Compania de apa administreaza  138 de statii de pompare ape uzate, din care in Oradea 42 de statii (33 statii pompare ape menajere si 9 statii pompare ape pluviale).

  • Epurarea apelor uzate şi deversarea în emisar

    Statia de Epurare este amplasata pe malul drept al raului Crisul Repede, la sud de drumul national E 60 si este delimitata de Parcul Industrial, canal de evacuare CET I, raul Crisul Repede si halda de slam a intreprinderii chimice Sinteza. Statia este racordata la cele doua colectoare principale: ovoid 70/105cm si clopot de 165/260cm ce colecteaza apele uzate menajere si industriale. Statia de Epurare are rolul de a prelua şi epura apele uzate menajere şi industriale din municipiul Oradea şi unele zone limitrofe. Staţia de Epurare este de tip mecano-biologic si tertiar iar efluentul staţiei este deversat în râul Crisul Repede. Statia de Epurare a fost dimensionata pentru o capacitate de 2200l/s (7920mc/h). In urma lucrarilor de modernizare prin programul ISPA, treapta mecanica poate prelua un debit Q= 4000l/s (14400mc/h), treapta biologica avand in continuare capacitatea de Q=2200l/s (7920mc/h).

      Schema de principiu a sistemului de alimentare cu apă şi de canalizare din municipiul Oradea:

 

 (*) Acest site nu reprezintă neaparat poziţia oficială a Comisiei Europene. Iniţiatorii acestui site sunt singurii responsabili pentru informatiile furnizate de către acest site.


Trimite Primariei sesizari
direct de pe telefonul mobil


Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor