Titlul proiectului:

Sprijin pentru pregatirea Aplicatiei de Finantare si a Documentatiilor de Atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Bihor, in perioada 2014-2020,  COD SMIS 2014+108929

                In conformitate cu Programul Operational Infrastructura Mare (POIM), pregatirea proiectelor reprezinta o activitate eligibila, iar elaborarea documentatiilor tehnico-economice se realizeaza in baza unor contracte de Asistenta Tehnica de pregatire a Aplicatiilor de Finantare pentru proiecte majore de investitii care includ si activitatea de sprijin pe parcursul evaluarii Aplicatiilor de Finantare intocmite.Finantarea pregatirii proiectului major de investitii reprezinta o prima etapa in promovarea acestuia si constituie o preconditie pentru crearea premiselor de realizare a unei ratei de absorbtie a fondurilor disponibile cat mai mari in cadrul acestui program si totodata contribuie la dezvoltarea unui portofoliu solid de proiecte de investitii ce urmeaza a fi finantate in cadrul POIM. In absenta fondurilor POIM pentru pregatirea proiectelor de investitii, procesul de pregatire si aprobare a proiectelor majore de investitii ar fi mult intarziat, ceea ce in final ar avea un impact negativ asupra nivelului de conformare cu tintele asumate de Romania prin Tratatul de Aderare si implicit cu Directivele europene relevante.

Valoarea proiectului:

                Cheltuieli totale proiect: 22.253.000 lei, Cheltuiei totale eligibile actualizate proiect: 18.700.000 lei valoare eligibila nerambursabila din Fondul de Coeziune 15.895.000 lei, valoare eligibila nerambursabila din bugetul national 2.618.000 lei

Perioada de implementare a proiectului:  15.05.2018-15.01.2023

Obiectivele generale ale proiectului:

                Proiectul se incadreaza in actiunile finantabile in cadrul Axei Prioritare 3 – Dezvoltarea infrastructurii de mediu in conditii de management eficient al resurselor, pentru Obiectivul Specific 3.2 - Cresterea nivelului de colectare si epurare a apelor uzate urbane, precum si gradul de asigurare a alimentarii cu apa potabila a populatiei, Componenta 1 - Apel de Proiecte pentru Dezvoltarea Infrastructurii de Apa si Apa uzata - Proiecte de investitii si de sprijin pentru pregatirea proiectelor din sectorul de apa si apa uzata, in cadrul Activitatii C - Sprijin pentru pregatirea portofoliului de proiecte aferent perioadei 2014-2020 si post 2020 (dupa caz), se deruleaza proiectul cu titlul ,,Sprijin pentru pregatirea Aplicatiei de Finantare si a Documentatiilor de Atribuire pentru Proiectul regional de Dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Bihor” .
               
Obiectivul general al Proiectului consta in elaborarea documentatiilor tehnico-economice necesare pentru continuarea strategiei locale pentru dezvoltarea sectorului de apa si apa uzata, in vederea atingerii tintelor asumate de Romania prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeana, inclusiv asigurarea suportului necesar pe parcursul procesului de aprobare a Aplicatiei de Finantare si pe parcursul implementarii lucrarilor de investitii.

Obiectivele specifice ale proiectului:

1. Pregatirea Aplicatiei de Finantare si a documentelor suport inclusiv asigurarea sprijinului necesar pe parcursul evaluarii fezabilitatii proiectului propus si organizarea de seminarii de prezentare a Studiului de Fezabilitate si a Documentatiilor de Atribuire intocmite.
2. Realizarea Documentatiilor de Atribuire pentru contractele de lucrari, contractele de servicii si de furnizare.
3. Master Plan Judetean revizuit.

Rezultate:

• 2 revizuiri ale Master Planului
• Depunerea de catre Beneficiar a Aplicatiei de finantare si a documentelor suport aferente la autoritatile nationale si/sau comunitare competente, iar aceasta sa fie evaluata si ulterior aprobata;
• Asigurarea sprijinului necesar pe parcursul evaluarii fezabilitatii proiectului propus (tehnica, economica, financiara, mediu, etc.);
• Elaborarea documentatiilor de atribuire pentru contractele de lucrari, servicii si furnizare, conform legislatiei nationale, pentru contractele din cadrul proiectului, cu respectarea Cererii de Finantare si a Studiului de Fezabilitate aprobate, inclusiv acordarea de sprijin in procesul de licitare-contractare pana la semnarea tuturor contractelor ;
• Proiectul aprobat sa promoveze masuri concrete de adaptabilitate la schimbarile climatice prin construirea unei infrastructuri durabile de mediu in sectorul de apa si apa uzata;
• Contractele propuse in cadrul Proiectului au fost licitate in conformitate cu graficul de implementare a proiectului, operatorul regional beneficiind de suport pe perioada de derulare a licitatiei/licitatiilor.
•Organizarea de seminarii de prezentare a Studiului de Fezabilitate si a Documentatiilor de Atribuire.
• Asistenta tehnica asigurata din partea Proiectantului pe toata durata executiei lucrarilor pana la Receptia Finala, cu respectarea prevederilor Legii 10/1995

Grup tinta:

                Grupul tinta care va beneficia sau care este vizat de rezultatele proiectului, direct sau indirect, este reprezentat de populatia din urmatoarele localitati de pe teritoriul judetului Bihor:

Municipiul Oradea, Municipiul. Beius, comunele Ceica, Copacel, Dragesti, Girisu de Cris, Hidiselu de Sus, Ineu, Lazareni, Nojorid, Olcea, Osorhei, Sacadat, Sanmartin, Santandrei, Tileagd, Tinca.

Relevanta:

                Proiectul se promoveaza pentru dezvoltarea in continuarea Programului Operational Sectorial “Mediu” 2007-2013, Axa prioritara 1 pentru extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in aria de operare a SC Compania de Apa Oradea SA si va contribui la dezvoltarea unui portofoliu de investitii necesare pentru extinderea si modernizarea sistemelor de captare, producere, transport, inmagazinare si distributie a apei potabile precum si investitii necesare in extinderea si modernizarea sistemului de colectare si de epurare a apei uzate in aglomerarile >2000LE, in scopul indeplinirii obligatiilor asumate de statul roman prin Tratatul de Aderare la U.E. in privinta calitatii apei, respectiv conformarea la Acquis-ului Comunitar Mediu si la Directiva Cadru privind calitatea apei 2000/60/CE prin reducerea surselor de poluare a mediului înconjurator.

Referitoare la proiect:

                Proiectul vizeaza pregatirea unui portofoliu de investitii care asigura conformarea si atingerea obiectivelor pentru infrastructura de apa si apa uzata si integrarea cu obiectivele Strategiei UE pentru regiunea Dunării (SUERD) Restaurarea si întretinerea calitatii apelor pentru sub-bazinele hidrografice Crisul Repede si Crisul Negru care vor face obiectul proiectului regional de investitii.

Lista investitii POIM pe UAT-uri poate fi consultata aici

 


Trimite Primariei sesizari
direct de pe telefonul mobil


Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor